Zuster055 - Zuster-055

Gepubliceerd mrt. 16, 23
7 min read

Palliatieve Zorg Basiskennis (Verpleging & Verzorging) - Zuster-055

29 augustus 2018 door Bijscholingscentrum Scholing Dichtbij uit Groningen en longarts Sander De Hosson hebben gezamenlijk een vierdelige e-learningsreeks gemaakt: Inleiding in de palliatieve zorg. In de reeks spreekt De Hosson onder meer over de geschiedenis van palliatieve zorg, de behoeften en knelpunten, de medische interventies en het belang van compassie en empathie.

De e-learning is te volgen via .

Palliatieve Zorg - Deel 1 Van 4 - Inleiding (E-learning) - Zuster-055

In deze nieuwe Free Learning van LOCOmotion maak je kennis met drie zorgverleners (thuiszorg, ziekenhuis en gehandicaptenzorg) die hun inspirerende verhalen delen in het licht van recente inzichten over het omgaan met de dood en rouw. De Free Learning bestaat in totaal uit 19 vragen. De Free Learning duurt ongeveer 30 minuten.

Daarom is het misschien verstandig om de module niet alleen te doen. Zuster055 - Zuster-055.

Palliatieve Zorg & Zorg In De Stervensfase

De differentiatie bestaat uit het volgen van onderwijs en het opbouwen van een portfolio. Het onderwijs is verspreid over 6 onderwijsdagen. In de ochtend krijg je vakinhoudelijk onderwijs van gastdocenten en in de middag is er ruimte voor onderlinge consultatie, het bespreken van artikelen, houden van presentaties en het bespreken van de portfolio’s.

Basisopleiding Complementaire Zorg In De Palliatieve Zorg - zuster055.nl/Post-mbo Leergang Palliatieve Zorg Verpleegkundige - Zuster-055

De populatie ouderen in ons land wordt groter en daarnaast nemen chronische ziekten toe, denk aan hartfalen, COPD en kanker. Dit vergroot de vraag naar palliatieve zorg waar vrijwel iedere arts mee te maken krijgt. Er wordt van artsen verwacht dat zij generalistische zorg op dit gebied kunnen verlenen, terwijl dit onderwerp in curricula vaak onderbelicht is.

E-learning Module Palliatieve Zorg - Zuster-055

Bij circa 70 procent van de mensen die sterven is mogelijk behoefte geweest aan palliatieve zorg (Zorg voor beter, 2021). palliatieve zorg . Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van leven van zorgvragers en hun naasten verbetert die te maken hebben met een ziekte die niet meer te genezen is. Het gaat om een traject waarbij geprobeerd wordt de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden en de pijnbeleving zo laag mogelijk - bhv cursus apeldoorn.

In de cursus ‘Verdieping Palliatieve zorg’ staan we daarom naast de somatische dimensie stil bij de sociale, psychische en zingevings-/ spirituele dimensies van de palliatieve fase. Na het volgen van de cursus kan de professional met de zorgvrager in gesprek over persoonlijke doelen en voorkeuren van toekomstige medische behandeling en zorg.

Scholingscyclus Palliatieve Zorg Voor Verzorgenden - zuster055.nl/

3 E-learning Opleidingen Palliatieve Zorg  Bijscholingscentrum: Bij- En Nascholingen In De Zorg - Zuster-055

Leeropbrengsten: Op basis van de laatste inzichten passende zorg verlenen aan cliënten met een palliatieve zorgbehoefte. In uiteenlopende palliatieve situaties het gesprek (dialoog) met cliënt en zijn sociale netwerk aan gaan over behoeften, (soms tegenstrijdige) wensen, zingeving, rouw, angst en ethische vraagstukken. Eigen gedachten en gevoelens die het begeleiden van de cliënt en zijn omgeving oproept benoemen en hierover in gesprek gaan (intervisie).

Samen Beslissen In De Palliatieve Zorg - zuster055.nl/Zorgconsulent Palliatieve Zorg - Zuster-055

E-learning programma met een samenhangende serie van acht modules die ieder los van elkaar gevolgd kunnen worden. De modules zijn ontwikkeld om het generalistische niveau bij zorgverleners met basiskennis en vaardigheden in de palliatieve zorg te vergroten. De acht modules zijn: , over de grondbeginselen van palliatieve zorg, gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland , over effectief communiceren, een gestructureerd proces tussen de patiënt en de zorgverlener, waarbij tweezijdige informatieuitwisseling en gelijkwaardigheid de basis vormt , over gezamenlijke besluitvorming tussen de zorgverlener en patiënt, het proces om gezamenlijk te bespreken welke zorg het beste past en waarbij alle opties open zijn , met aandacht voor rolverdeling, hanteerstijlen, het richtinggevende SPIKES-acroniem en het omgaan met emoties volgens het NURSE acroniem , over ingewikkelde situaties waaronder complexe persoonlijkheden, over- en onderbehandelling en ‘lastige vragen’ aan het einde van het leven over het ars moriendi-model, het belang van proactieve zorgplanning in relatie tot het tijdig aangaan van het intensieve gesprek over het naderende levenseinde , over gecompliceerde rouw met aandacht voor een aantal rouwmodellen, symptomatologie en risicofactoren op de ontwikkeling van niet-normatieve rouw , over signalen en symptomen in relatie tot de burnout-cyclus, risicofactoren en stressoren, zelfzorg (selfcare wheel) en wat kunnen organisaties doen.

Basistraining Palliatieve Zorg - zuster055.nl/

Tijdens deze sessies ga je met maximaal 16 andere zorgprofessionals dieper in op de materie en krijg je handvatten om alles wat je hebt geleerd toe te passen en te borgen in de praktijk. De begrippen palliatieve en terminale zorg wil uit kunnen leggen; De vier fases binnen de palliatieve zorg wil uit kunnen leggen, je weet wat per fase de aandachtspunten zijn qua houding en zorginzet in het kader van de persoonsgerichte zorg; De termen markering, besluitvorming en proactieve zorgplanning wil uit kunnen leggen en weet jij welke rol jij daarin hebt; Uit wil kunnen leggen waarom waarden, normen en zingeving juist in de palliatieve fase zo belangrijk zijn vanuit het perspectief van de patiënt, naasten en jezelf als zorgprofessional; De belangrijkste symptomen binnen de palliatieve zorg wil kunnen benoemen, hoe deze te onderzoeken m.

Palliatieve zorg is erop gericht om iemand die niet kan genezen een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Dit kan een langdurige fase van jaren zijn. Gedurende deze tijd kunnen velen nog goed functioneren in het dagelijkse leven. Op een gegeven moment gaat de palliatieve fase over in een terminale fase waarin duidelijk wordt dat het levenseinde nabij komt.

Palliatieve Zorg (Fysieke Cursus) - Zuster-055

Als dagvrijwilliger zorg je er dan voor dat de naasten overdag iets voor zichzelf kunnen plannen. Als nachtvrijwilligers waak je ’s nachts bij de zieke en zorg je ervoor dat de naasten ‘s nachts kunnen slapen. Want jij staat voor hun dierbare klaar. Naast de basisopleiding krijg je in de loop der jaren allerlei trainingen.

Bijscholingscentrum is in 2009 opgericht door Hanneke van der Kooij. Met meer dan twintig jaar ervaring in de verschillende speelvelden van de gezondheidszorg, zag zij dat het niet alleen draait om de scholing zelf, maar ook om de reden achter de scholing (bhv cursus apeldoorn). Hanneke is er van overtuigd dat gekwalificeerde en bekwame zorgprofessionals essentieel zijn om goede zorg te verlenen.

Training Palliatieve Zorg - Zuster-055

Onze enthousiaste docenten verzorgen dagelijks op diverse locaties in Nederland bijscholingen in de zorg en worden ondersteund door een team van geweldige collega’s op ons kantoor in Leiden..

Zorgverleners in de 2e lijn vinden het lastig om beperkte gezondheidsvaardigheden bij een deel van hun patiënten vast te stellen. Hierdoor is er vaak te weinig inzicht in de wensen en behoeften van deze patiënten en sluit de communicatie niet voldoende aan. Gevolg: patiënten beslissen te weinig mee over de palliatieve zorg die ze krijgen.

Palliatieve Zorg - zuster055.nl/

Om hier verandering in te brengen, startte het onderzoek Goed Begrepen, waarin zorgverleners in 4 ziekenhuizen aan de slag gingen met hun communicatieve vaardigheden en het signaleren van eventuele beperkte gezondheidsvaardigheden bij patiënten. Janneke Noordman was hier als senior onderzoeker Communicatie in de gezondheidszorg vanuit het Nivel bij betrokken. Ze vertelt: ‘In het onderzoek interviewden we zorgverleners over hun ervaringen en behoeftes op het vlak van omgaan met mensen met BGV.

Ze keken naar het uiten van emoties door patiënten, naar mogelijke misverstanden tussen de patiënt en de zorgverlener en naar gezamenlijke besluitvorming. e learning zorg volgen - Zuster-055.' Uit de observaties bleek dat zorgverleners vaak te veel informatie gaven en die bovendien te ingewikkeld brachten. De communicatie was bovendien te sturend, bijvoorbeeld doordat ze bepaalde informatie juist weglieten.

Verdieping Palliatieve Zorg - Zuster-055




palliatieve zorg

zuster055.nl

Hierdoor was er te weinig ruimte om samen beslissingen te nemen over de zorg. Janneke: ‘Voor veel zorgverleners waren deze opnames een eyeopener. Als je echt persoonsgericht communiceert, dus het gesprek afstemt op de behoefte en de vaardigheden van de patiënt, geeft dat uiteindelijk ook meer werkplezier voor de zorgverlener.

Navigation

Home

Latest Posts

Colloidaal Producten

Published May 27, 23
6 min read

Boost Je Productiviteit Met Fruit Op Het Werk

Published May 14, 23
11 min read